pühapäev, 23. november 2014

RANDVERE KOOLI SÜNDIMISE JA KASVAMISE LUGU

Randvere kool on Viimsi Keskkoolist eraldunud kool. Viimsi Keskkooli õppehoonena alustas kool tegevust 2013. aastal ja iseseisva Randvere Koolina 2014. aastal. Oleme alles sündinud ja nii õpilaste arvu kui arengu mõttes alles kasvav kool.

Visioon
Kaasav õpikeskkond, mis pakub iga õppija vajadusest lähtuvaid võimalusi tema maksimaalseks arenguks.

Põhiväärtused


Innovaatiliste lahenduste ja IKT rakendamine
Randvere kool alustas tegevust 2013. aasta sügisel Viimsi Keskkooli õppehoonena. 2014/15. õppeaastast alustab kool iseseisva põhikoolina. Kooli eripära on spetsiaalsed klassid haridusliku erivajadusega õpilastele. Koolis on 7 suurt klassi, kus õpitakse põhikooli riikliku õppekava (RÕK) järgi ja 8 väikest klassi klassi, kus õpitakse RÕKi või põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava (PLRÕK) järgi lihtsustatud või toimetulekuõppes. RÕKi järgi toimub õpe I ja II kooliastmel, PLRÕKi järgi toimub õpe I-III kooliastmel.
Kuigi oleme tegutsenud väga lühikest aega, oleme uhked mõnede valikute ja algatuste üle, mida oleme teinud:
1) Meie koolis on noor õpetajaskond (keskmine vanus 32), kes on motiveeritud ja oskab kasutada IKT vahendeid ning on avatud uute tehnoloogiliste ideede rakendamisele klassiruumis.
2) Meie kooli õpilased suhtuvad heaperemehelikult kooli IKT vahenditesse: õpilaste käsutuses on tahvelarvutid ja mobiilne arvutiklass, kus igal õpilasel on üks kindel sülearvuti, mida ta kasutab, ning ta vastutab sülearvuti transportimise ja selle vooluvõrku ühendamise eest pärast kasutamist.
3) Juurutame I kooliastmel üldõpetust, mis on eelduseks tervikliku maailmapildi tekkimisele ja infotehnoloogia on selle maailmapildi loomulik osa.
4) Arendame koolis välja õppimist toetavat hindamisüsteemi, mille kaudu toetame õppija kujunemist iseseisvaks õppijaks ja selliseks õppijaks kujunemisel on IKT-vahenditel täita oma oluline roll. Hindamissüsteemi väljatöötamisse on kaasatud ka vanemad, tegutseb vanemate kool.
5) Meil on haridustehnoloog, kes klassiõpetajana pakub kolleegidele tuge ja julgustab kasutama erinevaid tehnoloogilisi lahendusi.

Varasemad projektid IKT rakendamisel õppetöös (sh Comenius, eTwinning, Nordplus, Tiigrihüpe)

Randvere kool osaleb koos Viimsi Keskkooli ja Haabneeme Kooliga I kooliastmele suunatud Nordplus projektis "Be active. Stay healthy!". Projekt algas 2013 aasta septembris ja lõpeb 2015 aasta mais. Projekti eesmärk on luua osalevates koolides tingimused aktiivseteks vahetundideks. Partnerid on Ranatakylän koulu Soomest ja Šiauliai Centro Primari school Leedust. Projekt ei ole otseselt seotud IKT-vahendite rakendamisega õppetöös, kuid kommunikatsioon ja osa tegevusi toimub infotehnoloogia vahendusel.

Kogemus kooliuuendusprojektide elluviimisel

Kuna kool alustas iseseisva koolina tööd alles käesoleval õppeaastal, siis varasemaid konkreetselt Randvere kooliga seotud projekte ei ole.

Oleme alustanud õppimist toetava hindamissüsteemi väljaarendamist.

Projekti eesmärgid:
1) 2016/17 õppeaastaks on välja töötatud
     a) edasi viival tagasisidel põhinev (enese)hindamissüsteem I kooliastmes;
     b) edasi viival tagasisidel ja tähelisel hindamisel põhinev (enese)hindamissüsteem II kooliastmes.
2) 2019/20 õppeaastaks on õppimist toetav hindamissüsteem välja töötatud ja testitud ning kõik kooli õpetajad rakendavad seda.

Saavutused:
1) Välja on töötatud järgmised dokumendid, mis lähtuva õppimist toetava hindamise põhimõtetest:
·         kooliõppekava;
·         hindamisjuhend;
·         1. ja 2. klassi tunnistus

2) Enne õppeaasta algust toimuvad lapse koolitee alguse vestlused, millel osalevad 1. klassi õppima asuva lapse pere (vanemad ja laps ise). Vestluse fookuses oli küsimus, missugust koostööd kool ja kodu peaksid tegema, et lapsest kujuneks ennast juhtiv iseõppija ja missugust hindamissüsteemi kool peaks rakendama.
3) 1. klasside õpetajad on välja töötanud üldõpetuse nädala töökavad ning kavandavad ja testivad edasi viival tagasisidel põhinevat (enese)hindamissüsteemi.
3) Koolis tegutses 2013/14. õppeaastal õppimist toetavat hindamist juurutav õpetajate professionaalsed õpikogukonna ühe õpetaja eestvedamisel.
4) Tegutseb vanemate kool.